تاکتیک های مدیریت برداشت معلمان (مطالعه موردی: معلمان در دبیرستان های دختران در سمنان ، مهدیشار و سورک)

 • 2022-04-22

مدیریت تصور شامل تاکتیکی است که افراد برای مدیریت برداشت خود در ذهن دیگران استفاده می کنند. روابط کارکنان و شناسایی تاکتیک ها ، که معلمان برای مدیریت برداشت های خود از آنها استفاده می کنند ، در مدارس از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند. از این رو ، هدف از این مطالعه کیفی شناسایی تاکتیک های مدیریت برداشت معلمان با تجزیه و تحلیل موضوعی بود. ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از نمونه ای از 22 معلم در دبیرستان های دختران در سمنان ، مهدیشار و سورک مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه ها با روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. ابتدا مفاهیم اولیه از مصاحبه ها استخراج شد ، سپس چندین موضوع فرعی با برنامه نویسی و رتبه بندی مصاحبه ها پیدا شد. با توجه به نظرات کارشناسان ، 8 موضوع اصلی به عنوان تاکتیک های مدیریت تصور معلمان از این مضامین زیر یافت شد: ناسزا ، خودآفرینی ، تظاهرات ، دعا ، ارعاب ، رفتارهای محافظه کارانه ، اعتراض خاموش و پاسخ به موقعیت های چالش برانگیز.

کلید واژه ها

 • مدیریت برداشت
 • تاکتیک های مدیریت برداشت
 • تجزیه و تحلیل موضوعی

منابع

 1. ابویی اربنن ، ممهمد ، لبافی ، سمیهههههههههور ، سماع وهلال پore ،مدیه (۱۳۹۳). خطناسای ع یکمل صفر مونتهتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتتتترترتررررررررررررررررررررررههرهرهههههههههههههههههههههههههههههههههههتتهههههههههههتتهتتتتتهتتترترترترتنتت
 2. Elehameی ، Meیna (1394) Lehabaraleیزm یa Memahahah‌کarی: nnگahaی a Acaصb‌شnaخtی bhenگnahtی bhenگerش ssیasی a ahamedh ، http://wwww. cyberneuro. com
 3. رضحان ، علی (۱۳۸۳).
 4. سیان ، اوبما (۱۳۸۵). rruش hayaی theحقیق addیerیt ، thrجmة memحaئbی wh mamحmud شیaraزی tharana: mheؤssة آmuزش wh پژhugheش medیdیharthش م پژ پژ پژ پژ پژ پژ پژ پژ پژ پژ پژ پژ پژ پژ پژmahش
 5. شerیفی ، سد مهدی ونرسکان ، عبس (۱۳۹۲). Berrsی arabbطة bیndیrیt thأثیer ba پیamedhaی rhrahtarی آn ddr bیernaharna vhharکnahnnnnnahnahnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna
 6. طbersa ، غ غalaamalی و emlaیnی کarbکndی ، menkevhare (۱۳۹۳ ۱۳۹۳). berrsی arabqueh memdیrیt tukuیrپdaزی wh فrsudگی شغelی ، meطalanatt medیerیt (beghebhwd و the thel) ، 23 (۷۶ ۷۶).
 7. kehemacebی ، rrضa ، غفarی ، حsn wh شbanaی ، mehedی (۱۳۹۳).
 8. "ملکی ، مگمدسن ؛فtaحی ، mehedی ؛ووثق ، باری (1389). berrsی a a amvamle mmuker abr medیrیt thأثیer v پیamamdehaی آn ، ، ، ، پژwhehahaی memdیharیt aیarana ، 14 (3).
 9. یزدانی زیارت، محمد و دامغانیان، حسین (۱۳۹۲). نقش استراتژی‏های رفتاری مدیریت تصویرپردازی دیگران در بروز رفتار شهروندی سازمانی، فصل‏نامة مطالعات رفتار سازمانی ، 4(پیاپی ۷): ۲۰-۱.

10. یزدانی زیارت، محمد و رستگار، عباسعلی (۱۳۹۳). تأثیر مهارت‏های سیالی بر توانایی استفاده از متون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران: کارکنان استانداری خراسان شمالی، پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی ، 3(3).

 1. نراقی، ملااحمد(1375). معراج السعاده، قم: انتشارات هجرت.

12. Abhaya Wansa, S. and Guthrie, J. (2012). Intellectual capital information and stock recommendation, impression management ? , Journal of intellectual capital , 3(3): 398-415.

13. Azevedo, S., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2013). Using interpretive structural modelling to identify and rank performance measures: an application in the automotive supply chain. Baltic Journal of Management , 8 (2), 208-230.

14. Bolino, M. C. and Turnley, W. H . (2003 ). Counternormative impression management, likeability, and performance rating the use of in timidation in an organizational setting, Jornal of organizational behaviar , 24: 237-250.

15. Bolino, M. C. and Turnley, W. H. (2003). More than one way to make an Impression: Exploring profiles of Impression management, Jornal of management , 29(2) .

16. Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in psychology , 3(2).

17. Brouer, R . L., Coleman, B and Haber, J. (2014). Political sckill Dimensionality and Impression management choice and effective, J. Bus psycho , 29(1).

18. Cheng, J-Wei., Chiu, w-L and Tzeng, G-H (2013) . Do impression management tactics and/ or supervisor- subordinate guanxi matter, knowledge-Based systems , 40: 123-133.

19. Choi, B. K., Moon, H. K., & Chun, J. U. (2015). Impression management motive and voice: Moderating effects of self‐monitoring, self‐efficacy, and voice instrumentality. Asian Journal of Social Psychology , 18 (3), 225-235.

20. Diekmann, C., Blickle, G., Hafner, K. and Peters, L. (2015). Trick or trait? The combined effects of employee impression management modesty and trait modesty on supervisor evaluations, Journal of Vocational Behavior , 89: 120-129.

21. Evans, C. H., Schlitzkus, L. L., Shostrom, V., and Schenarts, K. D. (2016). We Wear Suits and Lie to Each Other. Journal of surgical education , 73 (6), e158-e168. Не удалось загрузить все результаты. ПовторитьПовторная попытка…

22. Gegenhuber, T and Dobusch, L. (2017). ایجاد تأثیر از طریق باز بودن: نحوه تغییر شیوه های استراتژی باز در تکامل سرمایه گذاری های جدید. برنامه ریزی دوربرد، 50 (3)، 337-354.

23. گافمن، ای. (1959). ارائه خود در زندگی روزمره، کتابخانه مجلس، شماره 59.

24. Govindan, K., Kaliyan, M., Kannan, D., & Haq, A. N. (2014). تحلیل موانع برای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع هند با استفاده از فرآیند سلسله مراتب تحلیلیمجله بین المللی اقتصاد تولید، 147، 555-568.

25. Halbesleben, J. R., Bowler, W. M., Bolino, M. C and Turnley, W. H. (2010). نگرانی سازمانی، ارزش های اجتماعی یا مدیریت برداشت؟چگونه سرپرستان انگیزه ها را به رفتار شهروندی سازمانی نسبت می دهند. مجله روانشناسی اجتماعی کاربردی، 40 (6)، 1450-1489.

26. نحوه تغییر شیوه های راهبردی باز در تکامل سرمایه گذاری های جدید، برنامه ریزی طولانی مدت (LRP) در چاپ.

27. Howle, T. C., Jackson, B and Dimmock, J. A. (2016). درباره شکل‌گیری برداشت‌های مطلوب: ارتباط بین انگیزه‌های خودنمایی، رفتار وظیفه و ارزیابی دیگران از خود در یک محیط ورزشی تیمی. روانشناسی ورزش و ورزش، 26، 40-47.

28. Ispas, D., Iliescu, D., Ilie, A., Sulea, C. and Askew, K. R.(2014). بررسی مجدد رابطه بین مدیریت برداشت و عملکرد شغلی، مجله پژوهش در شخصیت، 51: 47-53.

29. جانسون، جی، گریفیث، جی. ای و باکلی، ام آر (2016). مدل جدیدی از مدیریت برداشت: احساسات در "جعبه سیاه" متقاعدسازی سازمانی. مجله روانشناسی شغلی و سازمانی ، 89 (1)، 111-140.

30. جونز، E. E. و Pittman، T. S.(1982). به سوی یک نظریه عمومی ارائه استراتژیک خود، دیدگاههای روانشناختی در مورد خود، 1: 231-262.

31. مینگ چانگ، دی، راجرز، ام اس، شی، ای و سونگ، ایکس بی (2015). مدیریت برداشت رهبران در دوران افول سازمانی: نقش های تبلیغاتی، نگرانی های تصویری و پاداش های مشوق و مشوق، فصلنامه رهبر، 26: 270-285.

32. شلنکر، بی. ر.(1980). مدیریت تأثیر: خودپنداره، هویت اجتماعی، و روابط بین فردی، مونتری، کالیفرنیا: بروکس/کول

33. سوران، سمیح و بالکان، م. (1392). اثرات بخش مدیریت تأثیر، مجله مدیریت استراتژیک جهانی، 13.

34. توماس، جی. و دوبوش، ال. (2016). ایجاد تأثیر از طریق باز بودن، در مطبوعات.

35. Weng, L. C., and Chang, W. C. (2015). آیا مدیریت برداشت واقعا کمک می کند؟آزمایش چندسطحی نقش میانجی مدیریت برداشت بین ویژگی‌های شخصیتی و تبادل رهبر-عضو. بررسی مدیریت آسیا و اقیانوسیه، 20 (1)، 2-10.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.