یاهو آب و هوا

  • 2021-06-10

برخی از بخش‌های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی‌شوند. لطفاً به نسخه جدید مرورگر ارتقا دهید.

مکان های من

برای ذخیره و دیدن مکان های ذخیره شده خود وارد سیستم شوید

سراسر دنیا

خانتی مانسیسک

روسیه

پیش بینی

دمای فارنهایت 16 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 77%

سرعت باد مایل بر ساعت 12 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 19

دمای فارنهایت 16 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 77%

سرعت باد مایل بر ساعت 12 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 19

دمای فارنهایت 16 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 77%

سرعت باد مایل بر ساعت 12 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 19

دمای فارنهایت 16 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 81%

سرعت باد مایل بر ساعت 12 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 19

دمای فارنهایت 16 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 81%

سرعت باد مایل بر ساعت 11 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 18

دمای فارنهایت 16 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 81%

سرعت باد مایل بر ساعت 11 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 18

دمای فارنهایت 17 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 39%

سرعت باد مایل بر ساعت 10 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 16

دمای فارنهایت 16 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 33%

سرعت باد مایل بر ساعت 9 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 14

دمای فارنهایت 17 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 38%

سرعت باد مایل بر ساعت 10 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 16

ساعت 10 صبح

دمای فارنهایت 17 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 44%

سرعت باد مایل بر ساعت 11 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 18

ساعت 11 صبح

دمای فارنهایت 17 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 44%

سرعت باد مایل بر ساعت 11 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 18

ساعت 12 شب

دمای فارنهایت 17 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 40%

سرعت باد مایل بر ساعت 11 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 18

دمای فارنهایت 16 درجه سانتیگراد دما ی-8 درجه سانتیگراد

بارندگی 34%

سرعت باد مایل بر ساعت 11 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 18

دمای فارنهایت 15 درجه سانتیگراد دما ی-9 درجه

بارندگی 34%

سرعت باد مایل بر ساعت 11 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 18

دمای فارنهایت 14 درجه سانتیگراد دما ی-10 درجه

بارندگی 39%

سرعت باد مایل بر ساعت 10 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 16

دمای فارنهایت 13 درجه سانتیگراد دما ی-10 درجه

بارندگی 45%

سرعت باد مایل بر ساعت 9 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 14

دمای فارنهایت 11 درجه سانتیگراد دما ی-11 درجه

بارندگی 45%

سرعت باد مایل بر ساعت 9 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 14

دمای فارنهایت 11 درجه سانتیگراد دما ی-11 درجه

بارندگی 35%

سرعت باد مایل بر ساعت 9 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 14

دمای فارنهایت 10 درجه سانتیگراد دما ی-12 درجه سانتیگراد

بارندگی 49%

سرعت باد مایل بر ساعت 9 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 14

دمای فارنهایت 10 درجه سانتیگراد دما ی-12 درجه سانتیگراد

بارندگی 54%

سرعت باد مایل بر ساعت 8 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 13

دمای فارنهایت 9 درجه سانتیگراد دما ی-12 درجه

بارندگی 49%

سرعت باد مایل بر ساعت 8 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 13

ساعت 10 شب

دمای فارنهایت 8 درجه سانتیگراد دما ی-13 درجه

بارندگی 43%

سرعت باد مایل بر ساعت 8 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 13

ساعت 11 شب

دمای فارنهایت 7 درجه سانتیگراد دما ی-13 درجه

بارندگی 47%

سرعت باد مایل بر ساعت 8 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 13

ساعت 12 صبح

دمای فارنهایت 6 درجه سانتیگراد دما ی-14 درجه سانتیگراد

بارندگی 47%

سرعت باد مایل بر ساعت 8 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 13

دمای فارنهایت 5 درجه سانتیگراد دما ی-15 درجه

بارندگی 51%

سرعت باد مایل بر ساعت 7 کیلومتر بر ساعت سرعت باد 11

شب - باران با احتمال 81 درصد بارش. باد شرق شرق با سرعت 12 مایل در ساعت (19. 3 کیلومتر در ساعت). حداقل دمای شبانه 16 درجه فارنهایت (8. 9- درجه سانتیگراد) خواهد بود.

ابری با حداکثر 17 درجه فارنهایت (-8. 3 درجه سانتیگراد) و احتمال بارش 81 درصد. بادهای متغیر با سرعت 9 تا 11 مایل در ساعت (14. 5 تا 17. 7 کیلومتر در ساعت).

امروز با بیشینه 1 درجه فارنهایت (17. 2- درجه سانتیگراد) و کمین ه-20 درجه فارنهایت (28. 9- درجه سانتیگراد) برف و برف و باران امروزی است. 40 درصد احتمال بارش وجود دارد.

امروز ابری با حداکث ر-9 درجه فارنهایت (22. 8- درجه سانتیگراد) و کمین ه-13 درجه فارنهایت (-25. 0 درجه سانتیگراد).

امروز برف با بیشینه 12 درجه فارنهایت (11. 1- درجه سانتیگراد) و کمینه 10 درجه فارنهایت (12. 2- درجه سانتیگراد) می بارد. 47 درصد احتمال بارش وجود دارد.

امروز با بیشینه 23 درجه فارنهایت (-5. 0 درجه سانتیگراد) و کمینه 12 درجه فارنهایت (-11. 1 درجه سانتیگراد) برف می باشد. 43 درصد احتمال بارش وجود دارد.

امروز با بیشینه 12 درجه فارنهایت (11. 1- درجه سانتیگراد) و کمینه 1 درجه فارنهایت (17. 2- درجه سانتیگراد) برف می باشد.

امروز ابری با بیشینه 11 درجه فارنهایت (11. 7- درجه سانتیگراد) و کمینه 0 درجه فارنهایت (-17. 8 درجه سانتیگراد).

امروز با بیشینه 6 درجه فارنهایت (-14. 4 درجه سانتیگراد) و کمین ه-4 درجه فارنهایت (-20. 0 درجه سانتیگراد) برف در42 درصد احتمال بارش وجود دارد.

امروز ابری با حداکث ر-2 درجه فارنهایت (-18. 9 درجه سانتیگراد) و کمین ه-7 درجه فارنهایت (-21. 7 درجه سانتیگراد).

امروز اکثراً ابری با حداکث ر-6 درجه فارنهایت (21. 1- درجه سانتیگراد) و کمین ه-17 درجه فارنهایت (-27. 2 درجه سانتیگراد).

امروز با بیشینه دما ی-4 درجه فارنهایت (20. 0- درجه سانتیگراد) و کمین ه-10 درجه فارنهایت (-23. 3 درجه سانتیگراد) برف می باشد.

ته نشینی

یک شبصبح زودصبحبعد از ظهر
81% 81% 44% 40%

باد و فشار

Windmill BladesWindmill pole

Windmill BladesWindmill pole

جزئیات

امشب - باران با احتمال 81 درصد بارش. باد شرق شرق با سرعت 12 مایل در ساعت (19. 3 کیلومتر در ساعت). حداقل دمای شبانه 16 درجه فارنهایت (8. 9- درجه سانتیگراد) خواهد بود.

امروز - ابری با حداکثر 17 درجه فارنهایت (8. 3- درجه سانتیگراد) و احتمال بارش 81 درصد. بادهای متغیر با سرعت 9 تا 11 مایل در ساعت (14. 5 تا 17. 7 کیلومتر در ساعت).

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.